Nie tylko domy jednorodzinne wymagają pozwolenie na budowę. Bez pozytywnej decyzji nie powstaną również domki letniskowe, czy nawet budynki gospodarcze lub altany ogrodowe, jeśli ich powierzchnia jest większa niż 25 mkw.

Zanim złożymy wniosek o pozwolenie na budowę musimy postarać się o kilka dokumentów i uzgodnień, o czym szczegółowo pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów Zanim rozpoczniemy budowę. Gdy mamy już więc warunki zabudowy, nowoczesne projekty domów w 4 egzemplarzach oraz pozostałe dokumenty, możemy wypełnić i złożyć wniosek.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Wniosek powinien oczywiście zawierać dane inwestora, nazwę i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego. Musimy również podać rodzaju obiektu budowlanego, czyli czy budujemy domy z drewna czy usługowe, domy parterowe czy piętrowe, a także wpisać oznaczenie naszej działki budowlanej według ewidencji gruntów. Wniosek jest brany pod uwagę tylko wtedy, gdy jest kompletny, a o jego kompletności świadczą załączniki. Do wniosku bowiem bezwzględnie musimy dostarczyć:

  • 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego (przypominamy, że gotowe projekty domów jednorodzinnych mogą stanowić projekt architektoniczno-budowlany tylko wtedy, gdy zostaną przystosowane do warunków zabudowy i warunków terenu, w czasie adaptacji)
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • decyzję o warunkach zabudowy – jest ona wymagana w przypadku, gdy w gminie nie powstał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • wymagane opinie i uzgodnienia

Wniosek o pozwolenie na budowę składamy we właściwym organie administracji architektoniczno – budowlanej – najczęściej jest to starosta. Jeżeli decyzyjny organ stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, da nam jeszcze jedną szansę wysyłając pismo z nakazem usunięcia braków formalnych. Jeżeli nie dostarczymy wymaganych dokumentów, wniosek nie będzie rozpatrywany.

Urząd ma 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeżeli wniosek jest kompletny i nie wymaga dodatkowych uzgodnień, możemy otrzymać ją w ciągu miesiąca. Jeżeli zaś nasza inwestycja obwarowana jest koniecznością przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień, m.in. z wydziałem ochrony środowiska czy konserwatorem zabytków, decyzja może nieco przesunąć się w czasie.

Od wydanej decyzji możemy się odwołać w terminie 14 dni. Pamiętajmy jednak, że nie tylko my mamy do tego prawo. Decyzję o pozwoleniu na budowę otrzymuje bowiem inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu, czyli nasi sąsiedzi. Pozwolenie na budowę staje się prawomocne, gdy w ciągu 14 dni żadna ze stron nie złoży odwołania.

Musimy pamiętać, że pozwolenie na budowę ważne jest 3 lata i w tym czasie bezwzględnie musimy rozpocząć budowę domu. Jeżeli nie zaczniemy, konieczne będzie ponowne przeprowadzenie formalności związanych z uzyskaniem zgody. Roboty budowlane również nie mogą być przerwane na dłużej niż na 3 lata.

Warto wiedzieć, że pozwolenie na budowę można przenieść z jednej osoby na drugą, np. jeżeli sprzedamy nieruchomość lub kupimy nieruchomość z wydaną decyzją. Nabywca musi złożyć oświadczenie o nabyciu praw własnościowych do nieruchomości i złożyć oświadczenie, że akceptuje wszystkie warunki zawarte w pozwoleniu.

Pamiętajmy, że zanim rozpocznie się budowa domu, musimy ją zgłosić z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy musi trafić do projektanta obiektu i inspektora nadzoru budowlanego.


Tags: , , , , , , , , , , , , ,